PDF natisni E-pošta
Ponedeljek, 30 Junij 2008 00:00

Opis projekta

Projekt predstavlja izvedbo investicijsko vzdrevalnih del in celostno adaptacijo na objektu bivega doma JLA Gub?evi 10a. Objekt se nahaja znotraj kompleksa treh objektov.

Objekt je v celoti dolo?en kot javno kulturna infrastruktura Ob?ine Breice. Je edini objekt v ob?ini namenjen primarno podro?ju kulture in vsem programom v javnem interesu na tem podro?ju.


V objektu ima sede javni zavod Ob?ine Breice Mladinski center Breice, ki ga je ob?ina ustanovila z namenom zadovoljevanja javnega interesa ciljne skupine mladih tudi primarno na podro?ju kulture. Zavod je voden v registru Ministrstva za kulturo. S svojimi programi izkazuje osnovno usmerjenost na podro?je kulture. Mladinski center uporablja in upravlja trenutno z ve?ino prostorov objekta, ki ga namenja v uporabo vsem programom v javnem interesu na podro?ju kulture.

Projekt Mladinski kulturni center Breice je zajet v preteklosti v krovni projekt ureditve celotnega kompleksa na Gub?ev 10a, ki je sestavljen iz treh lo?enih objektov in se vodi pod imenom Mednarodno kroi?e, Investicijsko vzdrevalna dela in adaptacija kompleksa na Gub?evi 10a. Projekt je ume?en v vse strateke dokumente na ob?inski in regionalni ravni ter dosega cilje stratekih dokumentov na podro?ju kulture na nacionalni ravni.

Namen in cilji projekta
Namen investicije je izvedba investicijsko vzdrevalnih del in adaptacije objekta bivega doma JLA na Gub?evi 10a za potrebe delovanja Mladinskega kulturnega centra ter posredno za ostale programe v javnem interesu na podro?ju kulture.

S tem bo izvedena obnova obstoje?e infrastrukture za potrebe programov in aktivnosti na podro?ju kulture.

Posredno bo izvedba investicije dosegla tudi naslednje kratkoro?ne cilje:

 • Zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za kulturno produkcijo in postprodukcijo;
 • Nova ponudba kulturnih programov;
 • Dodatna programska turisti?na ponudba s povezovanjem, kulturnih in naravnih potencialov;
 • Pove?anja tevila turisti?nih no?itev;
 • Pove?anja tevila zaposlitev.


Med dolgoro?ne cilje pa lahko zapiemo:

 • Pove?anje in dvig ravni ponudbe kulturnih programov;
 • Ve?ja podpora kulture lokalnemu in regionalnemu razvoju;
 • Razvoj dodatnih programov;
 • Prispevek kulture k ve?anju zaposlitvenega potenciala;
 • Ve?ja in bolj kakovostna vklju?itev javne kulturne infrastrukture v gospodarsko turisti?no rabo;
 • Dvig ravni kulturne in turisti?ne ponudbe v regiji;
 • Izboljanje razvitosti kulture in turizma;
 • Pove?anje in prepoznavnosti regije destinacije.


Kazalniki projekta

 • 1.695,2 m2 bruto skupnih obnovljenih povrin;
 • 1.338,98 m2 bruto obnovljenih obstoje?ih povrin;
 • 356,00 m2 bruto obnovljenih novih povrin;
 • 4 novo ustvarjena delovna mesta;
 • +10,37% pove?anje tevila obiskovalcev na letni ravni.


Vsebinska utemeljitev

Objekt bivega doma JLA, ki je predmet investicije, predstavlja sede Mladinskega centra Breice. Ta je, sicer primarno z usmeritvijo v ciljno skupino mladih, razvil bogate programe na razli?nih podro?jih kulture:

 • Podro?je likovne umetnosti, znotraj tega predvsem fotografija, slikarstvo, video in arhitektura. Tu se McB usmerja v popularizacijo, izobraevanje, skrb za kakovostno in javnosti dostopno zadovoljevanje kulturnih potreb na podro?ju likovne umetnosti.
 • V prihodnosti bo McB posebej na tem podro?ju razvijal aktivnosti za zagotavljanje prostorov-ateljejev za mlade umetnike, programe kulturne raznolikosti, dostopnost do prireditvenih prostorov invalidom in razli?nih tehnik za omogo?anje stika invalidov s tem podro?jem v ?im ve?ji moni meri.
 • Podro?je uprizoritvene umetnosti, znotraj tega predvsem glasbeno, lutkovno in plesno gledali?e, performans, pouli?no gledali?e. V javnem interesu izvaja produkcijo in postprodukcijo, mednarodne izmenjave, informatizacijo, izobraevanje in skrb za posodobitev opreme. Kot nadaljnje cilje na tem podro?ju si McB zastavlja: spodbujanje kakovostne ustvarjalnosti, vseh oblik raznolikega gledalikega izraza in zagotavljanje dobrih pordukcijskih pogojev, izboljanje razmer za umetniko ustvarjanje, spodbujanje kakovosti mladih, spodbujanje festivalske dejavnosti.
 • Podro?je glasbene umetnosti na katerem bo tudi v nadaljevanju skrbel predvsem za pove?anje delea koncertov, ki so namenjeni mlajemu ob?instvu, predstavljanje slovenske glasbene ustvarjalnosti in dostopnosti ponudbe ter monosti ustvarjanja invalidom.
 • Podro?je intermedijske umetnosti, znotraj tega predvsem medmreje, spletna umetnost, organizacija festivalov z zagotavljanjem pogojev za ustvarjalnost, mednarodnim sodelovanjem in mednarodno promocijo. McB bo naprej razvijal in profiliral multimedijski center, vzpodbujal ustvarjanje na podro?ju informacijske tehnologije skozi izobraevanje, se povezoval z intermedijskimi ustvarjalci in kulturnimi subjekti v regiji, zagotavljal ve?jo dostopnost do intermedijske umetnosti.
 • Podro?je avdiovizualne kulture, kjer skrbi za irjenje avdiovizualne kulture, zagotavlja pogoje za ustvarjalce in tehni?ne sodelavce.
 • Podro?je razvoja in spodbujanja kulturne vzgoje, ki ga izvaja skozi redni program v katerega se vklju?uje mlaja populacija, z na?rtnim izobraevalnim programom za podporo in razvoj posameznega podro?ja ter z dostopnostjo kakovostnih kulturnih informacij za otroke in mladino na enem mestu.
 • Podro?je mednarodne izmenjave in promocije slovenske kulture po svetu z vzpodbujanjem mednarodnega sodelovanja in izmenjav na podro?ju kulture.
 • Podro?je ljubiteljske dejavnosti z zagotavljanjem podpornih sredstev (prostori, oprema, kadri) organizacijam na podro?ju ljubiteljske kulture in s podporo organizacij ljubiteljskih kulturnih prireditev.

S svojim prihodnjim delovanjem na posameznem podro?ju bo Mladinski center sledil prioritete in cilje ter preverjal ukrepe in kazalnike, zapisane v Resoluciji o Nacionalnem programu za kulturo 2008-2011 (Ur.l. RS t. 35/08).Vrednost in financiranje


Vrednost projekta: 1.177.894 EUR
245.395 Ob?ina Breice
932.499 Sofinanciranje - 79,16% sofinanciranje celotnih strokov

Sofinanciranje: Evropski sklad za regionalni razvoj Posredniko telo: Ministrstvo za kulturo, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007-2013/ Razvojne prioritete: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov/ Prednostne usmeritve Mreenje kulturnih potencialov.

Zadnjič posodobljeno: Sreda, 30 Marec 2011 13:32
 

Ta spletna stran uporablja pikotke za upravljanje avtentikacije, navigacije in ostalih funkcij. Z uporabo nae spletne strani se strinjate, da se lahko takni tipi pikotkov shranjujejo na vao napravo. Oglejte si direktivo zasebnosti.

Sprejemam uporabo pišktotkov na tej spletni strani.

EU Cookie Directive Module Information